بسمه تعالی

خلاصه فصل اول مدیریت رفتار سازمانی 

 

- رفتار سازمانی در مورد تاثیرات افراد , گروهها وساختار سازمانی بر رفتار کارکنان در سازمانها مطالعه می کند.

در 3 حوزه افراد,گروههاوساختار سازمانی

علمی است میان رشته ای از جهت ارتباط علومی مثل مردم شناسی و روانشناسی و جامعه شناسی در مطالعه رفتار افراد

اساس آن نظریه هایی است که بر پایه چرایی کار مدیران وسازمان است

به علت چالشهایی مثل جهانی شدن فناوری اطلاعات وانقلاب خدمات کیفیتی برای مدیران امروزی حائز اهئیت شده است

مانند هر مطالعه ای, به صورت علمی مطالعه می شود. در ابتدا توسط مکتب علمی مدیریت که توسط تیلوردر 1900 مطرح شد, بررسی شد ولی بعدا توسط دیدگاههای رفتارگرایانه مورد بررسی قرار گرفت. جنبش روابط انسانی که توسط مایل ارائه شد اولین دیدگاه در مورد رفتار سازمانی است که رکود اقتصادی, جنبش کارگری و مطالعات هاثورن (توسط التون مایوو همکارانش) باعث شکل گیری آن شوند.

طبق گفته روبرت کنز مدیران باید از لحاظ فنی(تخصص فنی شغل), انسانی(توانایی ارتباط با دیگران) و ادراکی(شناخت پیچیدگی های کل سازمان) مهارت کسب کند که دو بعد ادراکی وانسانی در حوزه رفتار سازمانی مطرح می شود.

رفتار سازمانی در 3 مدل توصیفی(توصیف و شناخت رفتار متغیرهای تحت مطالعه), پیش بینی(روابط علت ومعلول در سازمان) وتجویزی(ارائه بهترین موقعیت وبهترین راه) مورد مطالعه قرار می گیرد.

رفتار سازمانی با مطالعه چرایی وچگونگی رفتار افراد در سازمان در جهت افزایش بهبود اثر بخشی سازمان گام بر می دارد.

به کمک چارچوب شناختی و رفتارگرایی مدیران درک بهتری از رفتار انسانی بدست می آورند.

دیدگاهی که در شکل گیری رفتار سازمانی موثرند:

1) نگرش شناختی : به انسان اهمیت بیشتری می دهد وفرض می کند که رفتار هدفمند است وبرای رسیدن به مقصودی فعالیتهایی از روی عمد صورت می گیرد. فرآیندهای شناختی مانند انتظار و ادراکدر توضیح رفتار کمک می کنند.

2) نگرش رفتارگرایی: با رفتار قابل مشاهده و مقتضیات محیطی سروکار دارد. دانشمندان این نگرش:

الف)رفتارگرایان کلاسیک: رفتاررا درقالب محرک-پاسخ توصیف می کنند.

ب) رفتارگرایان نوین: تاکید بیشتری روی پی آمدهای اقتضایی یا روی پاسخ- محرک دارند.

3) نگرش یادگیری اجتماعی : این نگرش تاکید دارد که فرد, محیط, ورفتار پیوسته در تعامل با یکدیگرند و متقابلا یکدیگر را تعیین می کنند. این گرایش از به هم پیوستگی عناصر شناختی و رفتاری تشکیل شده و به عنوان یک چارچوب نظری رفتار سازمانی در این کتاب به کار می رود.

 

نمونه سوالات نیز به شرح زیر می باشد:

1)گفته زیر به ترتیب کدامیک از مدلهای مطرح شده در مورد مطالعه رفتار را نشان می دهد؟

کارمندی به علت مشکل شخصی 2ساعت از ساعت کاریش را در ماه نمی تواند بیاید. مدیر با تحقیق در مورد مشکل شخصی وی به او مرخصی ساعتی بدون حقوق میدهدو در پی دریافتن علت ایجاد چنین مشکلی برای کارمندش است.

الف)توصیف, تجویز, پیش بینی            ب)پیش بینی,تجویز, توصیف

ج)توصیف, پیش بینی, تجویز               د)تجویز, توصیف, پیش بینی

 

2)رفتارسازمانی به کدام یک ازمهارت های مدیریتی مرتبط است؟

الف)فنی-ادراکی                         ب)فنی, ادراکی, انسانی

ج)انسانی-ادراکی                        د)درک چرایی و چگونگی افراد

 

3)کدام یک از گزینه های زیر باعث اهمیت رفتار سازمان نیست؟

الف)ارتباط مستقیم هرعضوازسازمان بااعضای دیگرسازمان درون وبرون سازمان

ب)پیش بینی, کنترل وپیش گیری رفتارافراد ومدیریت بر آنها

ج) افزایش بهره وری سازمان ورسیدن به هرچه سریعتر به اهداف

د)همه مدیران در گذشته توجهی به بعد ادراکی و انسانی نمی کردند.

 

4)چه زمانی امکان پیش بینی, کنترل و پیشگیری رفتار صورت می گیرد؟

الف)رسیدن به اساس رفتار سازمان

ب)مطالعه در 3 حوزه فردی, گروهی و ساختار سازمانی

ج)داشتن مدیری با مهارت بالای ادراکی-انسانی

د)هنوز علم رفتارسازمانی نتوانسته دراین زمینه گام بردارد.

 

5)کدام یک از گزینه های زیر صحیح تر است؟

الف)یک مدیر با داشتن توانایی کار با دیگران به مهارت درک کارمندان دست یافته است.

ب)مدیران باید بتوانند درابتدا رابطه علت ومعلول رفتار افراد را تشخیص بدهند.

ج)جنبش روابط انسانی اولین دیدگاهی که یاری دهند به دیدگاههای رفتار سازمانی در سال 1930 آغاز شد.

د)مکتب مدیریت علمی که توسط فردریک ویلسون تیلور مطرح شد برای پیدا کردن بهترین راه برای انجام کارها بود.

 

6)نقطه عطف پیشرفت علمی در اولین نگرش رفتاری به مدیریت ........ است.

الف)جنبش روابط انسانی                 ب)مطالعات هاثورنی

ج)چارچوبهای شناختی رفتارگرایی     د)دیدگاه رفتارسازمانی

 

7)گفته زیر به ترتیب مربوط به کدام یک از گزینه های زیر است؟

تمایل به حجور نظری دارد. مطالعه و کاربرد رفتار معرفی گرایش رفتاری به مدیران توجه به ساختارو طرح سازمان

الف)رفتار سازمانی, تئوری سازمان,OB, تئوری سازمان

ب)بهبود وشناخت سازمانی, OT, تئوری سازمانی, OB

ج)منابع انسانی, کارکنان, OT, بهبود وشناخت سازمانی

د)بهبود وشناخت سازمانی, OB, OB, OD

 

8)کدام گزینه درباره چارچوب شناختی درست نیست؟

الف)بعد ازجنبش روابط انسانی بیشترین اهمیت را به انسان می دهد.

ب)دراین چارچوب ازنظریه های ادوارد تولمن استفاده شد.

ج)طبق این نگرش رفتار توسط آنچه درذهن می گذرد تعریف می شود.

د)دلالت براین دارد که موجود زنده در مورد هدفش اندیشه می کند.

 

9)کدام گگزینه زیربا توجه به چارچوب رفتارگرایی درست است؟

الف)براساس تاثیرات محیطی پایه گذاری شد.

ب)با قبول دیدگاه شناختی دیدگاه نوین این چارچوب توسط اسکینر مطرح شد.

ج)درابتدا پاسخ-محرک وبعد محرک-پاسخ مطرح شد.

د)اسکینر بیشتربه تاثیرمحرک توجه داشت.

 

10)کدام گزینه زیربا توجه به چارچوب یادگیری اجتماعی درست نیست؟

الف)ازترکیب چارچوب یادگیری, زفتارگرایی وساختاراجتماعی پدید آمده است.

ب)رفتاررا به عنوان تنها عامل برای تجزیه وتحلیل های رفتاری مناسب می داند.

ج)به عنوان یک چارچوب نظری نهایی عمل می کند.

د)فرد وشرایط محیطی با رفتاردر تعامل هستنددر تعیین رفتار

 

11)نظریه زیرمربوط به کدام یک از گزینه های زیر است؟

افراد ازطریق فعالیت شرایط محیطی خویش را می سازند.

الف)باندورا                      ب)اسکینر

ج) باندورا-اسکینر              د)هیچ کدام

 

12)اهداف یا هدف حیاتی برای چارچوب نظری رفتارسازمانی...........

الف)درک پیش بینی وکنترل رفتارسازمان

ب)درک رفتار انسان

ج)کنترل رفتار انسان

د)پیش بینی ومدیریت رفتارانسان

 

13)گرایش شناختی ورفتارگرایی به ترتیب چه نقشی در رفتار سازمان دارند؟

الف)هردوباعث شکل گیری چارچوب یادگیری اجتماعی که دررفتارسازمان موثراست دارند.

ب)درک وپیش بینی/کنترل

ج)کنترل/درک وپیش بینی

د)درک/پیش بینی وکنترل

تهیه کنندگان کنندگان:

فاطمه ضیاء, فاطمه نجاتی, الهام مسکین نواز, مهناز میرتوکلی, معصومه وزیری

 

+ نوشته شده توسط دانشجویان مدیریت بازرگانی عطار در ۸۹/۱۲/۰۵ و ساعت 8:34 |